Hàm CEILING.MATH – Hàm làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm CEILING.MATH – 1 trong hàm nằm trong nhóm hàm lượng giác và toán học hay sử dụng hiện nay.

Bạn đang đọc: Hàm CEILING.MATH – Hàm làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: CEILING.MATH (number, [significance], [mode]).

Trong đó:

number: Giá trị muốn làm tròn, là tham số bắt buộc.

significance: Bội số muốn làm tròn số lên, là tham số tùy chọn.

mode: Đối với số âm kiểm soát việc làm tròn tới hoặc khác 0 hay không, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

– Theo mặc định, số dương có nghĩa là +1, số âm có nghĩa là -1.

– Theo mặc định, số dương chứa chữ số thập phân được làm tròn lên số
nguyên gần nhất.

– Theo mặc định số âm được làm tròn tiến về 0 tới số nguyên gần nhất.

– Có thể thay đổi hướng làm tròn ra xa số 0 với việc thay đổi giá trị significanceMode.

– Đối số Mode không ảnh hưởng tới số âm.

– Đối số của number có nghĩa được làm tròn đến số nguyên gần nhất là bội số của số có nghĩa được chỉ định ngoại trừ số cần làm tròn là số nguyên.

– Nếu number chia cho số có nghĩa của 2 hoặc kết quả lớn hơn trong số dư -> giá trị được làm tròn lên.

Ví dụ:

Làm tròn các giá trị sau theo mô tả trong bảng dữ liệu:

Hàm CEILINGMATH trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CEILING.MATH(5.9).

Hàm CEILINGMATH trong Excel 2

– Hàm thực hiện làm tròn lên vì vậy 5.9 được làm tròn lên 6:

Hàm CEILINGMATH trong Excel 3

– Làm tròn 3.5 lên bội số gần nhất của 5 -> kết quả:

Tìm hiểu thêm: Hàm T – Hàm thực hiện kiểm tra giá trị có phải là văn bản hay không nếu đúng trả về giá trị đó, ngược lại trả về giá trị trống trong Excel

Hàm CEILINGMATH trong Excel 4

– Làm tròn -3.5 lên bội số gần nhất của 5 do -3.5 nhỏ hơn 0 nên bội số gần nhất là 0 -> kết quả:

Hàm CEILINGMATH trong Excel 5

– Làm tròn -3.5 lên bội số gần nhất của 3 với giá trị mode =1 -> thực hiện làm tròn ra xa số 0 -> kết quả -6.

Hàm CEILINGMATH trong Excel 6

>>>>>Xem thêm: Hàm PPMT – Hàm trả về số tiền thanh toán gốc của một khoản đầu tư với kỳ hạn xác định trong Excel

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý khi làm việc với hàm CEILING.MATH.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *