Hàm XOR – Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm XOR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm logic rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm XOR

Mô tả: Hàm trả về một hàm Exclusive Of logical của tất cả các đối số trong Excel.

Cú pháp: XOR(logical1,[logical2], …).

Trong đó:

Logical1, logical2, là các giá trị logic cần tính hàm XOR, logical1 là tham số bắt buộc, còn lại là tùy chọn, chứa tối đa 255 tham số logical.

Chú ý:

– Các đối số của hàm phải là giá trị logical hoặc trong các mảng hay các tham chiếu có chứa giá trị logical.

– Nếu 1 trong các đối số có chứa giá trị văn bản hoặc ô trống -> hàm bỏ qua những giá trị này.

– Nếu tất cả các đối số của hàm không phải giá trị logical -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Kết quả của hàm trả về giá trị TRUE nếu số lượng giá trị TRUE trong hàm là số lẻ, và ngược lại khi số lượng giá trị TRUE là số chẵn -> hàm trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

Tìm kết quả hàm XOR của những giá trị logic sau:

Hàm XOR trong Excel

– Tại ô cần tính nhập công thức: =XOR(E7,F7,G7).

Hàm XOR trong Excel 2

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm XOR trong Excel 3

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Hàm XOR trong Excel 4

– Ở đây:

+ Số lượng của giá trị TRUE là lẻ -> hàm trả về giá trị TRUE.

+ Số lượng của giá trị TRUE là chẵn -> hàm trả về giá trị FALSE.

– Trường hợp giá trị ô trống, văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này:

Hàm XOR trong Excel 5

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm XOR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *